Πολιτική Ενημέρωση

Ιστορικό αρχείο. ΦΕΚ και ντοκουμέντα φανερώνουν την πραγματική διάσταση των πραγμάτων

Ρότσιλντ ΕΤΕ και 1821

Το μεγάλο παιχνίδι. Το νεοσύστατο κράτος στην πραγματικότητα δεν έγινε ποτέ Ελληνικό κράτος

21η Απριλίου και Αριστερά

Έργα και Ημέρες. Δεδομένα που ανατρέπουν την ψευδή εικόνα που μας πέρασαν οι “δημοκράτες A.E.”

Ορθοδοξία κατά Ελληνισμού

Ο ρόλος της εκκλησίας. Μας έπεισαν ότι το ξένο είναι δικό μας και καλό και το δικό μας ότι είναι ξένο και κακό

21η Απριλίου 1967

on .

 

 

 

2. Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 21ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ 21ης Απριλίου

«Ελληνικέ Λαέ

Από μακρού παριστάμεθα μάρτυρες ενός εγκλήματος, το οποίον διεπράττετο εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του Έθνους μας. Η αδίστακτος και αθλία κομματική συναλλαγή, ο εκτραχηλισμός μεγάλης μερίδος του Τύπου, η μεθοδική επίθεσις εναντίον όλων των θεσμών, η διάβρωσίς των, ο εξευτελισμός το Κοινοβουλίου, η κατασυκοφάντησις των πάντων, η παράλυσις της κρατικής μηχανής, η πλήρης έλλειψις κατανοήσεως προς τα φλέγοντα προβλήματα της νεολαίας μας, η κακομεταχείρισις των φοιτητών και σπουδαστών μας, η ηθική κάμψις, η σύγχυσις και η θολότης, η μυστική και φανερά συνεργασία με τους ανατροπείς και τέλος τα συνεχή εμπρηστικά κηρύγματα ασυνειδήτων δημοκόπων κατέστρεψαν την γαλήνην του τόπου, εδημιούργησαν κλίμα αναρχίας και χάους, εκαλλιέργησαν συνθήκας μίσους και διχασμού και μας οδήγησαν εις το χείλος της εθνικής καταστροφής.

Δεν απέμεινεν πλέον άλλος τρόπος σωτηρίας από την επέμβασιν του Στρατού μας. Η επέμβασις αύτη βεβαίως αποτελεί εκτροπήν εκ του Συντάγματος, αλλά η εκτροπή αύτη ήτο επιβεβλημένη διά την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η σωτηρία της Πατρίδος είναι ο υπέρτατος νόμος. Αι εκλογαί, αι οποίαι προεκηρύχθησαν, δεν ήτο δυνατόν να δώσουν την λύσιν εις το υφιστάμενον αδιέξοδον. Πρώτον, διότι, υπό τας παρούσας συνθήκας, ήτο αδύνατος η ομαλή δεξαγωγή των και, δεύτερον, διότι οιονδήποτε και αν ήτο το αποτέλεσμα αυτών, θα οδηγούμενα μοιραίως εις την αιματοχυσίαν και το χάος.

Δι’ αυτό επενέβη ο Στρατός. Διά να ανακόψη την πορείαν προς την καταστροφήν, ένα βήμα προ της αβύσσου. Εις ολόκληρον την Χώραν επικρατεί απόλυτος γαλήνη και τάξις. Ο πρόεδρος και τα μέλη της Κυβερνήσεως εστρατεύθησαν προς εκτέλεσιν του προς την Πατρίδα καθήκοντος.

Ποίοι είμεθα: Δεν ανήκομεν εις ουδέν πολιτικόν κόμμα, και ουδεμίαν πολιτικήν παράταξιν είμεθα διατεθειμένοι να ευνοήσωμεν εις βάρος της άλλης. Δεν ανήκομεν ούτε εις την οικονομικήν ολιγαρχίαν, την οποίαν ομοίως δεν είμεθα διατεθειμένοι να αφήσωμεν να προκαλή την πενίαν. Ανήκομεν εις την τάξιν του μόχθου. Και θα σταθώμεν εις το πλευρόν των πτωχών αδελφών μας Ελλήνων.

Ελαυνόμεθα αποκλειστικώς από πατριωτικά κίνητρα και επιδιώκομεν να καταργήσωμεν την φαυλοκρατίαν. Να εξυγιάνωμεν τον δημόσιον βίον. Να απομακρύνωμεν από τον οργανισμόν της Χώρας την σήψιν από την οποίαν εκινδύνευε. Να αποτρέψωμεν τον διχασμόν και την αλληλοσφαγήν προς την οποίαν μας κατηύθυναν κακοί Έλληνες και να δημιουργήσωμεν υγιείς βάσεις δια την ταχείαν επάνοδον της Χώρας εις τον αληθώς ορθόδοξον κοινοβουλευτικόν βίον.

Κηρύσσομεν την συναδέλφωσιν. Από της στιγμής αυτής δεν υπάρχουν Δεξιοί, Κεντρώοι, Αριστεροί. Υπάρχουν μόνον Έλληνες, οι οποίοι πιστεύουν εις την Ελλάδα, εις ένα ευγενές, ανώτερον, και πλήρες ιδεώδες της αληθούς Δημοκρατίας και όχι της Δημοκρατίας του πεζοδρομίου, της οχλοκρατίας και της αναρχίας. Όταν οι Έλληνες είναι ηνωμένοι, θαυματουργούν.

Υπάρχουν βεβαίως, και ελάχιστοι εφιάλται δημαγωγοί, ασυνείδητοι καιροσκόποι και κατ’ επάγγελμα αναρχικοί. Αυτοί επεδίωξαν να μας διχάσουν! Και μας ονομάζουν αριστερούς, κεντρώους, κεντροαριστερούς και δεξιούς. Επεδίωξαν να ενσταλάξουν εις την ψυχήν μας, με κάθε τρόπο, το μίσος των μεν προς τους δε. Επεδίωξαν να μας φανατίσουν και να μας εξωθήσουν εις τον αλληλοσπαραγμόν. Αυτούς τους εμπρηστάς θα απομονώσωμεν και όλοι ημείς οι άλλοι Έλληνες ηνωμένοι, θα βαδίσωμεν εμπρός την οδόν τού προς την Πατρίδαν καθήκοντος και της αρετής. Προς την ριζικήν αλλαγήν. Προς την ευημερίαν και την πρόοδον.

Ο βασικός μας στόχος είναι δικαιοσύνη. Η δικαία κατανομή του εισοδήματος. Η ηθική και υλική εξύψωσις του κοινωνικού συνόλου και ιδιαιτέρως των αγροτών, των εργατών, και των πενεστέρων τάξεων. Η στοργή της Κυβερνήσεως θα στραφή αμέριστος προς την νεολαίαν και τα προβλήματά της. Μετά την παγίωσιν ομαλού ρυθμού και την δημιουργίαν των καταλλήλων προς τούτο συνθηκών, το ταχύτερον δυνατόν θα επανέλθη η Χώρα εις τον Κοινοβουλευτισμόν επί υγιούς βάσεως. Τότε η αποστολή της Κυβερνήσεως θα έχη λήξη.

Προς αποτροπήν του διχασμού και της ετοίμου να εκσπάση εμφυλίου συρράξεως, η οποία ωδήγει εις αιματοχυσίαν και κοινωνικήν και εθνικήν καταστροφήν, η Κυβέρνησις προέβη εις την κήρυξιν του Στρατιωτικού Νόμου καθ’ άπασαν την Χώραν. Η Κυβέρνησις δηλοί κατηγορηματικώς, ότι είναι αποφασισμένη να φέρη εις πέρας δια παντός μέσου και με ταχύν ρυθμόν την βαρείαν αποστολήν την οποίαν ανέλαβεν. Είναι αποφασισμένη να εκπληρώση εις το ακέραιον τας υποχρεώσεις της έναντι του Ελληνικού Λαού. Επικαλείται την καθολικήν συμπαράστασιν του λαού διά την πραγματοποίησιν του σκοπού της. Ζητεί πλήρη πειθαρχίαν προς τον Νόμον του Κράτους. Όπως συμβαίνει εις όλας τας πολιτισμένας Χώρας. Διότι πραγματική ελευθερία υπάρχει εκεί όπου υπάρχει Νόμος. Εκεί, όπου η ελευθερία του ενός φθάνει μέχρι του σημείου, εις το οποίον αρχίζει η ελευθερία του άλλου.

Η Κυβέρνησις οφείλει να προειδοποιήση κατά τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον, ότι οιαδήποτε αντίδρασις εις το εθνικόν της έργον τής αλλαγής, οποθενδήποτε προερχομένη, θα παταχθή πάραυτα διά παντός εις την διάθεσίν της μέσου.


Ζήτω το Έθνος!
Ζήτω ο Βασιλεύς!
Ζήτω η Αιωνία Ελλάς!

Αθήναι τη 22α Απριλίου 1967
Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως Κων/νος Κόλλιας τ. Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου».

 
Τα βασικά σημεία του διαγγέλματος είναι:

1. ότι οι Απριλιανοί δεν ανήκουν στην οικονομική ολιγαρχία και δεν πρόκειται να αφήσουν την οικονομική ολιγαρχία να προκαλεί πενία στον λαό.

2. ότι από την 21η Απριλίου και πέρα δεν θα κοιτάζει αν προ της 21ης ο λαός άνηκε σε αριστερά κέντρο ή δεξιά, και ότι όλοι μαζί θα κοιτάξουν το κοινό καλό του λαού και της Πατρίδος.

3. Ότι οι νόμοι θα πρέπει να γίνονται σεβαστοί.

4. Ότι μετά την εξομάλυνση της κρατικής λειτουργίας θα γίνουν εκλογές

5. ξεχωρίζει την Ελευθερία από την ασυδοσία λέγοντας ότι η ελευθερία του ενός θα σταματάει εκεί που ξεκινάει του άλλου.

6. προειδοποιεί τον οποιονδήποτε προσπαθήσει να ανακόψει το εθνικό έργο της ανάπτυξης ότι θα τιμωρηθεί.


όσον αφορά το 1ο: Όντως έζησαν και πέθαναν στην ψάθα ενώ οι Κομμουνιστάδες κολυμπάνε στο χρήμα. Επίσης επί Παπαδοπούλου - Παττακού - Μακαρέζου, ο λαός για πρώτη φορά είχε εργασία και οικονομική ανάπτυξη ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ!!!

όσον αφορά το 2ο: έχει την καλή διάθεση να ξεχάσει το κομμουνιστικό παρελθόν του οποιουδήποτε διότι ο στόχος δεν είναι να καθαρίσουν τον κόσμο αλλά η Ελλάδα να γίνει αυτό που πραγματικά είναι. Συνεπώς είναι εναντίον της κομμουνιστικής ιδέας και όχι των ίδιων των Κομμουνιστών αυτού καθ εαυτού

όσον αφορά το 3ο: Οι νόμοι που προάγουν το κοινό καλό και την τάξη θα πρέπει να εφαρμόζονται

όσον αφορά το 4ο: Σκοπός ήταν η εξομάλυνση του χάους που επικρατούσε, και όντως διακήρυξαν εκλογές λίγο πριν τους ρίξουν οι Αμερικάνοι μέσω του Ιωαννίδη

όσον αφορά το 5ο: μπαίνει φραγμός στην ασυδοσία που κάποιοι για ιδιοτελείς σκοπούς ονομάζουν "ελευθερία"

όσον αφορά το 6ο: δεν αναφέρεται σε Κομμουνιστές, μιλάει για τους εχθρούς της Πατρίδος. Το ίδιο συνέβαινε και στην Αρχαία Ελλάδα που δεν υπήρχε κομμουνισμός, το ίδιο συμβαίνει και σήμερα σε όλες τις χώρες του πλανήτη εκτός από την Ελλάδα...

 

Δύο οι σκοποί της Επαναστάσεως:

Πρώτον: ο άμεσος ήταν να σωθεί εκείνη την στιγμή η χώρα από τα καταστροφικά σχέδια των κομμουνιστών

Δεύτερον: Η Εθνεγερσία, η οικονομική, πνευματική, κοινωνική, διοικητική και πολιτική άνοδος μας στα ύψη.

Γ.Γεωργαλάς - "Η ιδεολογία της επαναστάσεως" σελ 8

 

"Η Επανάστασις κύριοι δεν κάνει πολιτική κομματική, η επανάστασις κάνει πολιτική Εθνικήν"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 153

 

"Σήμερον δεν υπάρχει κομματικόν Κράτος, υπάρχει Κράτος Εθνικόν!"

Γ. Παπαδόπουλος 28-03-1969

(σημείωση: η 21η Απριλίου διέλυσε και την δεξιά (ΕΡΕ), και τον Βασιλιά, και το Κέντρο (Ένωση Κέντρου - Σοσιαλισμό), και τον Κομμουνισμό (ΚΚΕ-ΕΔΑ) που κατασπάραζαν την Ελλάδα, και μάλιστα οι ΚεντροΑριστεροί ήταν η εύκολη επιχείρηση, η δύσκολη - αυτή των ΒασιλοΔεξιών- κράτησε 7 μήνες, μέχρι δηλαδή την 13 Δεκ. 1967 που ο Βασιλιάς με την στήριξη των Δεξιών έκανε την τελευταία προσπάθεια να σκοτώσει τους Απριλιανούς)

 

"Το καθεστώς της κηδεμονίας, της εξαρτήσεως και των υπαγορεύσεων εκ μέρους των ξένων, υπό τον οποίον έζησε η Ελλάς από της συγκροτήσεως της εις ανεξάρτητον Κράτος ανήκει πλέον στο παρελθόν"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η΄σελ 234

"Μόνο μια αξίωση έχουμε, να μην αναμιγνύονται εις τα εσωτερικά μας οι ξένοι, όπως και ημείς δεν αναμιγνυόμεθα εις τα ιδικάν των"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η' σελ 16

Σύνταγμα 1968-1973, άρθρο 28:

1. Ταχύρυθμη ΟικονομικοΚοινωνική Ανάπτυξις

"Το κράτος μεριμνά δια την δημιουργίαν προϋποθέσεων και κινήτρων προς ανάπτυξη επί Εθνικής και περιφερειακής Κλίμακος, ώστε δι αυτής να παρέχεται ευχέρεια σταθεράς βελτιώσεως των όρων διαβιώσεως του λαού"

 


Λόγος Παπαδοπούλου προς φοιτητές Θεσσαλονίκης με θέμα προς το ιδανικό που λέγεται "Ελλάς"

"Πρέπει η Ελλάς αναπτυσσόμενη, να είναι χώρα χωρίς ενδεείς και πεινασμένους, χωρίς άτομα κλυδωνιζόμενα από την αβεβαιότητα του αύριο ή την αβεβαιότητα του γήρατος. Και τούτο σημαίνει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια χώρα οικονομικώς ανεπτυγμένη, με πλήρη απασχόληση και με ευρεία κοινωνική αντίληψη, πρόνοια και ασφάλεια για όλους."

"Με αυτήν την Ελλάδα ως ιδανικό, είστε βέβαιοι ότι θα μπορούμε να αισθανόμαστε την πατρίδα μας, αντικειμενικά, ως χώρα την οποία σέβονται οι πάντες"


"Κατά ψυχολογικόν συναίσθημα, το οποίον εκαλλιέργησαν παρ΄ημίν κατά το παρελθόν δυνάμεις εσωτερικαί και εξωτερικαί, "φιλικαί" και εχθρικαί, διακατεχόμεθα δυστυχώς από την εντύπωσιν ότι είμεθα πένητες, και μας εδημιούργησαν την εντύπωση αυτήν, δια να αισθανόμεθα ανα πάσα στιγμή το αίσθημα του αδυνάτου, ο οποίος πρέπει να τείνει επαίτηδα χείρα προς τους ισχυρούς φίλους και εχθρούς ινα αρύεται εξ αυτών τα απαραίτητα προς το ζην"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α' σελ 133-134

 

 "Η χώρα αυτή δεν υπήρξε φτωχή, όπως μας υποχρέωναν μέχρι σήμερα να πιστεύουμε οι εχθροί και "φίλοι". Έχουμε και τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό. Και τα δυο αυτά σε συνδυασμό με την Αθάνατον Ελληνική ψυχή, μπορούμε πάντοτε να δώσουμε την ευδαιμονία που αναμένει ο Ελληνικός λαός"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ. 107

 

"Επιθυμούμε να δώσουμε εις την οικονομική ανάπτυξη το μεγαλύτερο κοινωνικό βάθος. Να καταστήσουμε κοινωνούς της συντελουμένης προόδου όσο το δυνατόν ευρυτέρας μάζας του πληθυσμού. Την Οικονομική Ανάπτυξη της αντιλαμβανόμεθα ως Εθνική Ανάπτυξη υπό την ευρυτέραν αυτής έννοιαν, ήτοι διαχεομένην εις το σύνολον του πληθυσμού της χώρας. Διότι πιστεύομεν ότι, πέραν της κοινωνικής ανάπτυξης, η συμμετοχή του ευρέως κοινού εις τα αγαθά της προόδου, δίνει εις τούτο το κίνητρο της ενσυνειδήτου συμμετοχής του εις την Οικονομική ανάπτυξη της Χώρας, η οποία είναι ανέφικτος εαν καταστεί αυτή η υπόθεσις μόνο των ολίγων"

Ν. Μακαρέζος - 03.02.1972

 

"Η ταχύρυθμος οικονομική ανάπτυξη της Χώρας δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά οργανικό μέσον βελτιώσεως της Κοινωνικής και Πολιτιστικής στάθμης του συνόλου του Ελληνικού Λαού"

Ν. Μακαρέζος - 14-03.1971

 

"Ο Άνθρωπος αποτελεί σκοπό και όχι μέσον της αναπτύξεως. Θέλουμε τον άνθρωπο να μετέχει εις τα αγαθά της οικονομικής προόδου συμμέτρως προς την υπ αυτού καταβαλλομένην προσπάθειαν. Θεωρούμε απάνθρωπη την πολιτική, η οποία στηρίζει την μελλοντική ανάπτυξη εις μεγάλας θυσίας της παρούσης γενεάς αλλά και αντι-αναπτυξιακή, διότι τελικώς η παραγνώρισις της ανάγκης συμμετοχής λαϊκών μαζών εις την απόλαυσιν της δημιουργημένης εκ της αναπτύξεως ευημερίας, μειώνει το ενδιαφέρον για αυξημένη προσπάθεια, επιβραδύνει την ποιοτική βελτίωση του εργατικού δυναμικού (υγεία , εκπαίδευση) και τελικώς έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή παραγωγικότητα και ρυθμό αναπτύξεως"

Ν. Μακαρέζος - 20.02-1970

 

"Το χωριό θα έχει την στοργήν της Κυβερνήσεως αμέριστον, διότι αποτελεί τον βασικόν πυρήνα της οικονομικής και της κοινωνικής μας διαρθρώσεως, και διότι μέχρι τώρα την είχαν εντελώς παραμελήσει. Η προσπάθεια μας θα αποβλέψει εις την δημιουργία συνθηκών εις το χωριόν, αι οποίαι θα αναστρέψουν το ρεύμα της κινήσεως του πληθυσμού από τα χωριά εις τα πόλεις και θα σταματήσουν την απογύμνωσιν της υπαίθρου και τον υδροκεφαλισμό των μεγαλουπόλεων"

Προγραμματιστικές δηλώσεις 21ης Απριλίου 1967

 

"Αι κοινότητες θα αποτελέσουν τας πραγματικώς υγιή και ισχυρότερα κύτταρα της Ελληνικής κοινωνίας. Κανένα χωριό χωρίς δρόμο και νερό"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 43

 

"Δεν είμεθα πένητες δια να τείνωμεν χείρα επαίτιδα προς τας μεγάλας δυνάμεις, προς φίλους και εχθρούς. Είμεθα άνθρωποι ανδρείοι, οι οποίοι θέλωμεν να ζήσωμεν και γνωρίσωμεν πως ημπορούμε να επιτύχωμεν στην ζωή μας"

Γ. Παπαδόπουλος "Το Πιστεύω μας" Τόμος Α΄Σελίδα 107

 

"Η Έλλειψις οικονομικής ανεξαρτησίας αποτελεί μείζονα αιτία περιορισμού και της αξίας και της ποιότητος της Δημοκρατίας. Διαβιβρώσκει την ανθρώπινη συνείδηση και ηθική. Τιτρώσκει το συναίσθημα της ατομικής και εθνικής αξιοπρέπειας και καθιστά άτομα και έθνη ευάλωτους στόχους των καταλυτικών δυνάμεων"

Νικόλαος Μακαρέζος " Η επανάστασις της 21ης Απριλίου οικοδομεί την νέα Ελλάδα" - Πρόλογος σελ. 5

 

"Το ιδεώδες οικονομικό σύστημα είναι εκείνο που συνδυάζει την ελευθερία του ατόμου με τα συμφέροντα του συνόλου. Τα συμβιβάζει και τα εναρμονίζει"
(εντείνει την ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά και την καθοδηγεί προς το όφελος του συνόλου)

Γ. Γεωργαλάς - "Ιδεολογία της επαναστάσεως" σελ 31

 

"Όταν δεν υπάρχει Εθνική Ελευθερία τότε δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε ατομική ούτε συλλογική, ούτε Κοινωνική ούτε Οικονομική ούτε Πολιτική ούτε Πολιτιστική. Η Εθνική ελευθερία διασφαλίζει την ύπαρξη των άλλων μορφών και αποτελέι φρούριο"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Η΄σελ. 234

 

"Εάν θέλεις Ειρήνη ετοιμάσου για πόλεμο, η Ειρήνη είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί μόνο δια της στρατιωτικής ισορροπίας. Ομιλώ φυσικά για την Ειρήνη εν ελευθερία, διότι η ειρήνη εν δουλεία είναι το ευκολότερο των πραγμάτων"

Γ. Παπαδόπουλος = ε.α. σελ 118

 

"Ναι Ελευθερία ελάτρευσαν καθ όλη την ζωή της Ελλάδος οι Έλληνες, αλλά ελευθερία πειθαρχημένη εις τον εαυτό μας και εις τον γείτονα, ελευθερία πειθαρχημένη μέσα στο κοινωνικό σύνολο"

Γ. Παπαδόπουλος ε.α. σελ 177

 

Σύνταγμα 1968-1973

Πέρα του κεφαλαίου "περί ατομικών δικαιωμάτων", το οποίο εκφράζει τις καθιερωμένες ατομικές ελευθερίες, καθιέρωσε για πρώτη φορά στα χρονικά και κεφάλαιο "περί Κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων και καθηκόντων" το οποίο αποτέλεσε την δομή της Κοινωνικής Ελευθερίας. 

"Η Χώρα επί 21ης Απριλίου είχε πάψει να έχει απλωμένο το χέρι της ζητιανιάς για να μπορεί να στέκεται οικονομικώς στα πόδια της. Είχε μηδενίσει τον κίνδυνο της εξαρτήσεως από "συμμάχους" και "φίλους" πράγμα που δυστυχώς δεν συμβαίνει πλέον. Τρανή επιβεβαίωση της πολιτικής αυτής ήταν η παραίτηση μας στις 12.01.1973 από την δωρεάν Αμερικανική οικονομική και στρατιωτική βοήθεια, αφού νωρίτερα τον Αύγουστο του 1971 είχε προειδοποιήσει την Αμερικάνικη Κυβέρνηση ότι η Ελλάς ήταν αποφασισμένη και έτοιμη να κλείσει όλες τις Αμερικανικές Βάσεις και τους σταθμούς ραδιοφωνίας και τηλεοράσεως της επικρατείας, αν δεν σταματούσαν να πιέζουν και να υποδεικνύουν"

Ν .Μακαρέζος - "Η οικονομία της Ελλάδος, 1967-1973" σελ 33-34

 

"Μήπως πιστεύει κανείς ακόμη ότι βοηθών αυτήν την περίοδο, βοηθάει τον οποιονδήποτε Παπαδόπουλο ή την οποιαδήποτε κυβέρνηση; Προς θεού κύριοι. Σήμερον η προσπάθεια είναι για το σύνολο των Ελλήνων, τους Έλληνες χωρίς χρώμα. Τα χρώματα του παρελθόντος κατεκρημνίσθησαν μετά του παρελθόντος της 20 Απριλίου. Σήμερον έξω από το Εθνικό σώμα παραμένει εκείνος που έθεσε τον εαυτό του έξω από το σώμα του Έθνους, αυτός που έγινε όργανο του διεθνώς οργανωμένου Κομμουνισμού"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Δ΄σελ 69

 

"Η Εθνική αναδημιουργία δεν ετέθη ως μακρινός σκοπός με θυσίες του παρόντος υπέρ του μέλλοντος! Το μέλλον οικοδομείτο με ταυτόχρονη και εξ αρχής αισθητή βελτίωση του παρόντος"

Γ. Παπαδόπουλος (σελ 147)

 

"Η Επανάστασις δεν υπεσχέθη εις τον Ελληνικόν Λαόν μακρινούς και άφταστους παραδείσους εις αντάλλαγμα των στυγνών στερήσεων του παρόντος, όπως πράττουν τα ολοκληρωτικά καθεστώτα"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος ΣΤ΄σελ 112

 

"Οικονομική Ανάπτυξη ισόρροπη με την Κοινωνική Ανάπτυξη, τούτο σημαίνει δίκαια κατανομή Εθνικού εισοδήματος μεταξύ όλων των γεωγραφικών διαμερισμάτων της Ελλάδος"

Για να υπάρξει αρμονική κοινωνία θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη, και για να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη θα πρέπει να προϋπάρξει δίκαιη κατανομή εισοδήματος.

 

"Η προσπάθεια μας θα αποβλέψει εις την δημιουργίαν συνθηκών εις το χωριό, οι οποίες θα αναστρέψουν το ρεύμα της μετακινήσεως του πληθυσμού από τα χωριά εις τας πόλεις και θα σταματήσουν την απογύμνωση της Ελληνικής Υπαίθρου και τον υδροκεφαλισμό των Μεγαλουπόλεων"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 43

 

"Θεμελιώδης στόχος υπήρξε η ανάπτυξη των εσωτερικών εκείνων αρετών του Έθνους, δια της αξιοποιήσεως των οποίων θα χαλυβδωθεί η πνευματική ικανότης του"
(εξύψωση μορφωτικής στάθμης του λαού με σκοπό την πλήρη αξιοποίηση των πνευματικών δυνάμεων της φυλής μας)

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 85

 

"Οφείλουμε όλοι να αναζητήσουμε τα κατάλληλα πρόσωπα δι εκάστην θέσιν προκειμένου να τα σπρώξουμε εις τον στίβο, εις το προσκήνιο, και να τα αξιοποιήσουμε εις την νέα ηγεσία της κοινωνίας μας"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Γ΄σελ 12

 

"Το άνθρωπος μόνο ως μέλος της ανθρώπινης κοινωνίας είναι δυνατόν να εξελιχθεί διότι το άτομον μεμονωμένο δεν είναι αυτάρκες. η κοινωνία είναι κάτι ανώτερο ιεραρχικά του ανθρώπου διότι το ανθρώπινο ον με τις ιδιότητες του είναι προιόν της κοινωνικής συμβιώσεως"

Αριστοτέλης - Πολιτική αγωγή σελ 19

 

"Η κατάσταση πριν την 21η Απριλίου μας ωθούσε προς την δικτατορία του Κομμουνισμού. Δεν θα είχαμε ατομικά ούτε συλλογικά δικαιώματα. Δεν θα είχαμε ούτε πολιτική, ούτε οικονομική, ούτε πνευματική, ούτε κοινωνική ελευθερία, ούτε καν Εθνική ανεξαρτησία. Ο πολίτης δεν θα είχε δικαίωμα να έχει δικό του σπίτι ή χωράφι ή μαγαζί, δεν θα είχε το δικαίωμα να επιλέξει το επάγγελμα του, δεν θα μπορούσε να ορίσει ούτε τον τόπο διαμονής του. Δεν θα όριζε το σπίτι του, το παιδί του ούτε καν τον εαυτό του"

Γ. Γεωργαλάς - "Η ιδεολογία της Επαναστάσεως" σελ. 34

 

"Ουδέποτε οι πατέρες της Ελληνικής φιλοσοφίας εταύτισαν τας Δημοκρατικάς Ελευθερίας με την ασυδοσία. Εις την έννοιαν της Δημοκρατίας ενυπάρχει η έννοια της πειθαρχίας της τάξεως, της ιεραρχίας, του σεβασμού προς τους νόμους."

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ 11,12

 

"Είναι ανάγκη να φύγωμεν από τον φόβο του νόμου και να έλθωμεν εις τον φόβον της παραβιάσεως της ηθικής αρχής"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ 47

 

Για να είναι ένα κράτος Εθνικό, οφείλει να εξασφαλίσει και διασφαλίσει συνθήκες όσο το δυνατόν πιο μεγάλης Εθνικής Ενότητος.

"Δεν υπάρχει Κράτος μιας ηγέτηδος τάξεως, υπάρχει Κράτος ενός Λαού!"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β' σε. 131

 

"Οι Ταξικές διαφορές διασπούν την Εθνική Ενότητα, εξαντλούν την ισχύ του κοινωνικού ιστού και συντρίβουν κάθε ελπίδα για κοινωνική ανάπτυξη και πολιτική ανάπλαση"

"Δεν είναι η λύσις η απεργία, δεν είναι λύσις το πείσμα του εργοδότου, δεν είναι η λύσις ο εκβιασμός του εργοδότου. Δεν ζει ο ένας χωρίς τον άλλον. Πρέπει να συνυπάρξουν δια να ζήσουν αμφότεροι. Όπου δεν φτάνει η πρόθεση δια των μεταξύ των επίλυσις θα το κάνει το όργανον δικαίου"

"Δεν θα υπάρξει μπουρλοτιέρης Κομμουνιστής όταν δεν θα μπορεί να παρασύρει ως σειρήνα τον πένητα και νήστη εργάτη, γι αυτό όλοι μαζί βοηθάτε να συνεργαστεί όλη η παραγωγική μηχανή με πλήρη κατανόηση του κοινωνικού συμφέροντος, του συμφέροντος του συνόλου. Δεν δύναται κανείς εξ ημών ως τάξις να εργαστεί και να αποδώσει άνευ της συμπαραστάσεως και των υπολοίπων"

Γ. Παπαδόπουλος "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ. 38

 

"Δεν έχουμε κομμουνιστές στην Ελλάδα μας κύριοι πλην ελαχίστων. Έχομεν πολλούς αρνητές του περιβάλλοντος εις τον κοινωνικό χώρο εντός του οποίου ήσαν υποχρεωμένοι να ζουν. Εκ της αρνήσεως αυτής έγιναν όργανα των "ινστρουχτόρων" του κομμουνισμού και καθιστάμενοι αναρχικοί κατέληγαν ως οπαδοί των καθοδηγητών του Κομμουνισμού, και σήκωναν πλάκες από τα πεζοδρόμια δια να σπάσουν τα κεφάλια εις το περιβάλλον των, το οποίον εθεώρουν ως υπεύθυνο της εγκαταλείψεως των ή της προς αυτής αδικίας"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Δ΄σελ 63

 

"Πρέπει να διαχωρίσωμεν τον άνθρωπο ο οποίος ημάρτησε εις το παρελθόν παρασυρθείς, από τον άνθρωπο ο οποίος είναι σήμερον μίσθαρνον όργανο των ξένων συμφερόντων."

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 17

 

"Η φυλακή δεν είναι τόπος μαρτυρίου, βασανισμού ή εξαφανίσεως από την κοινωνία των ατόμων. Δια τας προηγμένας κοινωνίας πρέπει να είναι τόπος μεταμέλειας, ψυχικής ανατάσεως εκπαιδεύσεως και επανόδου των αμαρτησάντων εις τον δρόμο του θεού και του Νόμου"

"Γ. Παπαδόπουλος- "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ. 144

(σημείωση: 1952 Στρατοδίκης στην Δίκη Μπελογιάννη, ο Παπαδόπουλος ήταν ο μοναδικός που ψήφισε κατά της καταδίκης εις θάνατον)

 

"Είναι ανάγκη να απαλλαγώμεν από την προσφοράν εις την ξένην των προς εκπαίδευσην αποδημούντων "εγκεφάλων" και να έλθωμεν εις την προσφορά επεξεργασμένης πνευματικής ύλης, την οποία θα παράγωμεν εδώ και από εδώ να στέλνουμε την φώτιση και στον υπόλοιπο κόσμο"

Γ. Παπαδόπουλος - λόγος στα εγκαίνια του "Δημοκρίτου"

 

"Είμεθα κατά κληρονομιάν και παράδοσιν ο περιούσιος λαός ο οποίος εφώτισε την ανθρωπότητα με τα θαύματα του τελειότερου πολιτισμού"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" τόμος Β΄σελ. 80

 

"Εάν συνεκτική ύλη αυτού του κόσμου είναι ο πολιτισμός του, γεννήτορες του πολιτισμού υπάρχομεν ημείς"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Ε΄σελ 123

 

"Χωρίς τους Έλληνες ο κόσμος δεν θα γνώριζε τι σημαίνει δόξα, Σοφία, Πατρίς, Ιδέα, Αρετή, Λόγος, Πολιτισμός, Τέχνη, Αγαθόν, και τόσα άλλα που όλα μαζί συνθέτουν το ψυχικό υπόστρωμα της έννοιας άνθρωπος"

Ιωάννης Λαδάς - "Λόγοι" βιβλίο Α΄σελ. 70

 

"Φιλοσοφείτε! Φιλοσοφείτε Έλληνες για λογαριασμό της ανθρωπότητας"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ. 154- 155

 

"Η ζωή δεν είναι μόνο ύλη, η ζωή είναι προ παντός πνεύμα, και αν το πνευμα μωρανθεί θα μωρανθεί και η ζωή"
(Αρμονική συνύπαρξη Ύλης και Πνεύματος, το Πνεύμα άρχει το οποίο κινεί την ύλη)

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 143

 

Προς ΜΜΕ

"Δι όνομα του θεού, σταματήστε την εγκληματολογική φιλολογία, σταματήστε την περιγραφή της "ντόλτσε βίτα" εις την μορφήν την οποίαν παρουσιάζεται, σταματήστε την σεξολογίαν. Έχετε καταστεί ως εφημερίδες δημόσιος κίνδυνος. Παίρνουν τα μικρά παιδιά τις εφημερίδες και διαβάζουν λεπτομέρειες, πως έσφαξε η μάνα το παιδί, πως έπιασε η γυναίκα τον άνδρα, πως σκότωσε ο άνδρας τον εραστή και την γυναίκα, και ποια μορφής σεξουαλικά εγκλήματα γίνονται κτλ. Κρατήστε μια γραμμή δημοσίου οργάνου, βοηθήστε τους ανθρώπους να μάθουν κάτι, βοηθήστε τους να αποκτήσουν εμπειρία επί των αναγκαίων γνώσεων δια να μπορέσουν να είναι χρήσιμοι και εις τον εαυτόν των και εις την κοινωνίαν. Είναι στείρον και επικίνδυνον αυτό που κάνετε, μετατρέψατε την κοινωνίαν σε αναρχικήν"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 157

 

"Αποφεύγετε εξίσου την δουλικήν μίμησην των ξένων και τον νοσηρόν απομονωτισμόν, με την πεποίθησιν ότι περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο Έθνος, ημείς δυνάμεθα να στηρίχθώμεν εις τας πολιτιστικάς αξίας, τας οποίας εδημιουργήσαμεν με την ιστορικήν μας περιουσίαν"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το Πιστεύω μας" τόμος Ζ' σελ. 71

 

"Διαφυλαχτείτε από την άμετρον βουλιμίαν αποκτήσεως αγαθών (υπερΚαταναλωτισμό). Είναι η αδυναμία της εποχής μας, είναι η αδυναμία ολοκλήρου της ανθρωπότητας"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Α΄σελ 152

 

 

"Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι της Βουλής, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουν πίστη και αφοσίωσιν εις την Πατρίδα και εις τα εθνικά ιδεώδη, έργω εκδηλουμένην, είναι εκτελεσταί της θελήσεως του Κράτους και υπηρέται του λαού"

Άρθρο 123 παρ. 1 του Συντάγματος 1968-1973

 

"Αι υπηρεσίαι πρέπει να αντιληφθούν ότι ο πολίτης είναι ο άνθρωπος τον οποίον καλούνται να υπηρετήσουν, και δεν είναι ο άνθρωπος προς τον οποίο οφείλουν πράξη ελεημοσύνης. Το κράτος είναι ο φορεύς ο οποίος θα έχει την ευθύνη των πολιτών και όχι δικαιώματα. Έτσι θα πειστεί και ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη να καταφύγει εις πλάγια μέσα και σιγά σιγά θα απολυτρωθεί από την αδυναμία του ενδιάμεσου, από την συναλλαγή και γενικώς από την φαύλον νοοτροπίαν του παρελθόντος"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Γ΄σελ 13

σημείωση: Εκδόσεις πιστοποιητικών και διαβατηρίων γίνονταν εντός ενός του 8ώρου εργασίας κτλ.

 

"Έχομεν συνηθίσει όλοι να ατενίζουμε το Κράτος ως ένα οργανισμό ο οποίος είναι έξω από εμάς, ο οποίος είναι εχθρός μας και αντίπαλός μας, είναι είναι πάση περιπτώσει μια οργάνωση προς την οποία συνεχώς αντιμαχόμεθα. Αλλοίμονο εάν μείνουμε οι Έλληνες εις αυτήν την θέση, Δεν υπάρχει αντίπαλο Κράτος. Κράτος είμαστε εμείς"

Γ. Παπαδόπουλος - "Το πιστεύω μας" Τόμος Β΄σελ. 35

 

 

 

Ας παραθέσουμε εδώ θέσεις του Αριστοτέλους:

Η οικογένεια είναι ο Πυρήνας της Κοινωνίας και η βάση με την οποία μέσω του ήθους θα να περάσουμε από το ΖΗΝ στο ΕΥ ΖΗΝ

Αριστοτέλης Πολιτικά

 

“...όσα πολιτεύματα αποβλέπουν στο κοινό συμφέρον είναι απολύτως σωστά και δίκαια, όσα αποβλέπουν στο συμφέρον των αρχόντων είναι ελαττωματικά και αποτελούν παρεκτροπές των ορθών γιατί είναι Δεσποτικά”

Αριστοτέλους Πολιτικά [1279a §16]

 

"..Ανισότητα ανάμεσα στους ίσους και ισότητα ανάμεσα στους άνισους είναι κάτι που αντίκειται στην φύση, και τίποτε που αντίκειται στους νόμους της φύσεως δεν αποφέρει καλό. Γι αυτό αν κάποιος είναι καλύτερος από τους άριστους στην αρετή και την δύναμη, καλό είναι να τον ακολουθούμε και να τον αξιώνουμε. Δεν φτάνει μόνο η αρετή, πρέπει όποιος την έχει να έχει και την δύναμη να πράττει το σωστό"

Αριστοτέλους Πολιτικά [1325b - 7]

σημείωση: ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του διευκρινίζει ότι η δημοκρατία δεν είναι πολίτευμα που αποσκοπεί στο κοινό καλό αλλά στο ίδίον όφελος (επιμέρους), δηλαδή των ίσων (δήμου) αφήνοντας απ έξω τους Αρίστους. Αντιθέτως το Πολίτευμα "Πολιτεία" αποσκοπεί στο κοινό καλό, δηλαδή το καλό και των πολλών και των Αρίστων. Η Πολιτεία είναι το ορθό Πολίτευμα ενώ η Δημοκρατία η παρέκβαση του ορθού, αφού με το ιδίον όφελος είναι αδύνατον μια πόλη να προσεγγίσει το ΕΝ ΖΗΝ.

 

"...δεν βλέπουμε καμία Πόλη από αυτές που θεωρούνται ευνομούμενες να έχει υπερβολικά πολλούς κατοίκους. Ο υπέρμετρος αριθμός κατοίκων δεν μπορεί να συμμορφωθεί με την τάξη. Γιατί τούτον είναι έργο θεϊκής δύναμης η οποία διέπει το σύμπαν, και επειδή το κάλλος συνήθως δημιουργείται από την αρμονία τους πλήθους και του μεγέθους αναπόφευκτα η ωραιότερη πόλη είναι αυτή που πληρεί τον παραπάνω όρο"

Αριστοτέλους Πολιτικά [1326a - 26]

 

"...αλλά και όταν περιλαμβάνει υπερβολικά πολλά άτομα (Πόλις), είναι ναι μεν ως προς τις βασικές ανάγκες αυτάρκης, όχι όμως όπως μια Πόλη αλλά όπως ένα Έθνος, γιατί δεν είναι εύκολο να ισχύσει εκεί Πολίτευμα"

 

Αριστοτέλους Πολιτικά [1326b]

 

σχόλια: Το Κράτος πρέπει να έχει δύο συστατικά για να λογίζεται ως Κράτος, πρώτον αυτάρκεια και δεύτερον εκείνο του τρόπου ζωής που καθορίζεται από το Πολίτευμα

 

 

 

"...Για να κρίνει δίκαια και για να γίνεται η απονομή αξιωμάτων σύμφωνα με την αξία, πρέπει οι Πολίτες να γνωρίζονται, δηλαδή να ξέρει ο ένας ποιος είναι ο άλλος"

 

Αριστοτέλους Πολιτικά [1326b - 15]

 

σημείωση: η 21η Απριλίου έφτιαξε δρόμους, έφερε νερό μέσα στα σπίτια, έφερε ρεύμα μέσα στα σπίτια, έφερε τηλέφωνο μέσα στα σπίτια, έδωσε χαμηλότοκα δάνεια -χωρίς ψιλά γράμματα- για να φτιαχτούν σπίτια με την τουαλέτα μέσα, έδωσε χρήματα στην κυκλοφορία (circulation) τα οποία δεν ήταν από εξωτερικό δανεισμό, και όλα αυτά με σκοπό να ανεβάσει οικονομικά αρχικά και Πολιτισμικά κατ επέκταση τα ξεχασμένα χωριά και πόλεις σε ολόκληρη την επικράτεια, να δυναμώσει την παραγωγή του Φυσικού πλούτου δημιουργώντας αλυσιδωτή ανάπτυξη και εξέλιξη. Ο Παπαδόπουλος είχε διαβάσει και την Πλατωνική Πολιτεία και τα Πολιτικά του Αριστοτέλους και τα έβαλε σε εφαρμογή εν αντιθέσει με αυτό που έκανε ο Καραμναλής νωρίτερα, τον υδροκεφαλισμό της Αθήνας. Όσοι έχουν διαβάσει το άρθρο "Η ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ" θα έχουν ήδη διαβάσει ότι οι μεγαλουπόλεις είναι σχέδιο συγκεκριμένο το οποίο ονομάζεται "δημιουργία της μαζοψυχής". Η δημιουργία μεγαλουπόλεων είχε σκοπό την ομοιομορφία της καθημερινότητας η οποία αντιστοιχεί στην ομοιομορφία της γνώμης, στην κοινή τύχη άρα κοινά ενδιαφέροντα άρα κοινή ψυχοσύνθεσις άρα και κοινή αντίδραση.

 

"...Για να υπάρξει και να διατηρηθεί μια πόλη ψηλά πρέπει να το θέλουν όλες τα τμήματα (τάξεις) της"

Αριστοτέλους Πολιτικά [1270b - 20]

 

Με έργα λοιπόν (και όχι με λόγια) απέδειξε η 21η Απριλίου ότι κοίταξε το κοινό συμφέρον ακόμα και των αριστεροΚομμουνιστών, που ενώ θα μπορούσε να τους καθαρίσει όλους δεν έκανε κάτι τέτοιο. Αρχικά τους απομόνωσε για να ανασυντάξει το κράτος και μετά τους ενέταξε πίσω τμηματικά μέχρι το 1973 όπου δόθηκε η γενική αμνηστία. Ένα άλλο στοιχείο που αποδεικνύει ότι τα λεγόμενα του Αριστοτέλους ήταν εν ισχύ επί 21ης Απριλίου είναι ότι ενώ οι Απριλιανοί ήταν άρχοντες δεν απέβλεψαν στο ιδίον συμφέρον, απόλυτη απόδειξη είναι ότι όλοι τους πέθαναν φτωχοί (όπως λέει και ο Σωκράτης στην απολογία του) εν αντιθέσει με τους "δημοκράτες" Αριστερούς και Δεξιούς που κολυμπάνε στα ΔΙΣ βάζοντας αβάστακτους φόρους αδιαφορώντας αν αυτό σκοτώνει τον λαό.

 

 

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪