Γενεαλογία Λακεδαιμόνιων Βασιλέων

on .

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

 

ΑΓΙΑΔΕΣ

Ευρυσθένης   Χ - 930

'Αγις Α'   930 - 900 υιός Ευρυσθένη

Εχέστρατος   900 - 870 υιός 'Αγι Α'

Λεοβώτας   870 - 840 υιός Εχέστρατου

Δόρυσσος   840 - 815 υιός Λεοβώτα

Αγησίλαος Α'   815 - 786 υιός Δόρυσσου

Αρχέλαος   786 - 760 υιός Αγησίλαου Α'

Τήλεκλος   760 - 740 υιός Αρχέλαου

Αλκαμένης   740 - 700 υιός Τήλεκλου

Πολύδωρος   700 - 665 υιός Αλκαμένη

Ευρυκράτης   665 - 640 υιός Πολύδωρου

Αναξανδρίδας Α'   640 - 615 υιός Ευρυκράτη

Ευρυκρατίδας   615 - 590 υιός Αναξανδρίδα

Λέων    590 - 560 υιός Ευρυκρατίδα

Αναξανδρίδας Β'   560 - 520 υιός Λέοντα

Κλεομένης Α'   520 - 490 υιός Αναξανδρίδα

Λεωνίδας Α'   490 - 480 υιός Αναξανδρίδα

Πλείσταρχος   480 - 459 υιός Λεωνίδα Α'

Πλειστοάναξ   459 - 409 υιός Κλεομένη Α'

Παυσανίας   409 - 395 υιός Πλειστοάνακτος

Αγησίπολις Α'   395 - 380 υιός Παυσανία

Κλεόμβροτος Α'   380 - 371 υιός Παυσανία

Αγησίπολις Β'   371 - 370 υιός Κλεομβρότου

Κλεομένης Β'   370 - 309 υιός Κλεομβρότου

Αρεύς Α'   309 - 265 εγγονός Κλεομένη Β'

Ακρότατος   265 - 262 υιός Αρέως Α'

Αρεύς Β'  262 - 254 υιός Ακροτάτου

Λεωνίδας Β'   254 - 242 εγγονός Κλεομένη Β'

Κλεόμβροτος Β'   242 - 241 υιός εξ αγχιστείας Λεωνίδα Β'

Λεωνίδας Β'   241 - 236 [βλ. ανωτέρω]

Κλεομένης Γ'   236 - 227 υιός Λεωνίδα Β' Προκλής    Χ - 895

 

ΕΥΡΥΠΟΝΤΙΔΕΣ

Ευρυπών    895 - 865 υιός Προκλέους

Πρύτανις   865 - 835 υιός Ευρυπώντος

Πολυδέκτης   835 - 805 υιός Πρυτάνιδα

Εύνομος    805 - 775 υιός Πολυδέκτη

Χάριλλος   775 - 750 υιός Ευνόμου

Νίκανδρος   750 - 720 υιός Χαρίλλου

Θεόπομπος   720 - 675 υιός Νικάνδρου

Αναξανδρίδας   675 - 660 υιός Θεοπόμπου

Αρχίδαμος Α'   660 - 645 υιός Αναξανδρίδα

Αναξίλας   645 - 625 υιός Αρχιδάμου Α'

Λεωτυχίδας Α'   625 - 600 υιός Αναξίλα

Ιπποκρατίδας   600 - 575 υιός Λεωτυχίδα Α'

Αγασικλής   575 - 550 υιός Ιπποκρατίδα

Αρίστων    550 - 515 υιός Αγασικλή

Δημάρατος   515 - 491 υιός Αρίστωνος

Λεωτυχίδας Β'   491 - 469 δισέγγονος Ιπποκρατίδα

Αρχίδαμος Β'   469 - 427 εγγονός Λεωτυχίδα

'Αγις Β'   427 - 399 υιός Αρχιδάμου Β'

Αγησίλαος Β'   399 - 360 υιός Αρχιδάμου Β'

Αρχίδαμος Γ'   360 - 338 υιός Αγησιλάου Β'

'Αγις Γ'   338 - 331 υιός Αρχιδάμου Γ'

Ευδαμίδας Α'   331 - 305 υιός Αρχιδάμου Γ'

Αρχίδαμος Δ'   305 - 275 υιός Ευδαμίδα Α'

Ευδαμίδας Β'   275 - 244 υιός Αρχιδάμου Δ'

'Αγις Δ'   244 - 241 υιός Ευδαμίδα Β'

Ευδαμίδας Γ'   241 - 228 υιός 'Αγι Δ'

Αρχίδαμος Ε'   228 - 227 υιός Ευδαμίδα Β'

 

Από την κοινωνική επανάσταση έως την υποδούλωση στους Αχαιούς και Ρωμαίους.

Κλεομένης Γ'   227 - 222

Μακεδονική κατοχή  222 - 219

Λυκούργος   219 - 210

Μαχανίδας   210 - 207

Νάβις    207 - 192

 

 

₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ ЭЄ ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪